Öz farkındalık

Öz farkındalık kişinin kendi duygularını, kişisel hedeflerini ve değerlerini anlamayı içerir. Bu, kişinin güçlü yönlerini ve sınırlamalarını doğru bir şekilde değerlendirmeyi, olumlu zihniyetlere sahip olmayı ve iyi bir öz-yeterlik ve iyimserlik duygusuna sahip olmayı içerir. Yüksek düzeyde öz farkındalık, düşüncelerin, duyguların ve eylemlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlama yeteneğini gerektirir.

Öz yönetim

Kendi kendini yönetme, kişinin kendi duygu ve davranışlarını düzenleme yeteneğini kolaylaştıran beceri ve tutumlar gerektirir. Buna kişisel ve eğitimsel hedeflere ulaşmak için tatmin etmeyi geciktirme, stresi yönetme, dürtüleri kontrol etme ve zorluklarla devam etme yeteneği dahildir.

Sosyal Fakındalık

Sosyal farkındalık, farklı geçmişlere veya kültürlere sahip olanlar için anlayış, empati kurma ve şefkat hissetme becerisini içerir. Aynı zamanda davranış için sosyal normları anlamayı ve aile, okul ve topluluk kaynaklarını ve desteklerini tanımayı da içerir.

İlişki Becerileri

İlişki becerileri, öğrencilerin sağlıklı ve faydalı ilişkiler kurmalarına ve sürdürmelerine ve sosyal normlara uygun davranmalarına yardımcı olur. Bu beceriler, net bir şekilde iletişim kurmayı, aktif olarak dinlemeyi, işbirliği yapmayı, uygunsuz sosyal baskıya direnmeyi, çatışmayı yapıcı bir şekilde müzakere etmeyi ve gerektiğinde yardım aramayı içerir.

Sorumlu Karar Verme

Sorumlu karar verme süreci, çeşitli ortamlarda kişisel davranış ve sosyal etkileşimler hakkında yapıcı seçimler yapmayı öğrenmeyi içerir. Etik standartları, güvenlik kaygılarını, riskli davranışlar için doğru davranış normlarını, kendinin ve başkalarının sağlığı ve refahını dikkate alma ve çeşitli eylemlerin sonuçlarının gerçekçi değerlendirmesini yapma yeteneğini gerektirir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir